De brave Maria.
Denkt gij nog wel eens aan den braven Hendrik ?
Zeker doet gij dit, want brave kinderen willen altijd wijzer en beter worden, en
daarom zult gij onzen goeden Hendrik niet vergeten.
Maar er zijn ook vele brave meisjes, zoo wel als brave jongens.
Kom, ik zal u eens iets van een braaf meisje vertellen. Dit meisje heet Maria .
Maria is eene vrienden van Hendrik . Brave kinderen zijn altijd gaarne bij
brave kinderen, omdat zij van elkander veel goeds leeren. Daarom houden Hendrik
en Maria veel van elkander.

Gij kent zeker deze Maria wel. Het is dat meisje, hetwelk altijd zoo zindelijk in de kleêren is. Zij is altijd zoo vriendelijk en beleefd.

Zoudt gij dat meisje niet kennen? Alle menschen spreken veel goeds van haar.

 

Maria is zoo oud als Hendrik. Zij zal nu twaalf jaren oud zijn.

Zij heeft reeds verleden jaar de school verlaten.

O, dan zal zij weinig geleerd hebben! Als de kinderen zoo vroeg de school verlaten, dan hebben zij niet veel tijds gehad om te leeren.

Niet te haastig! Maria heeft haren tijd wel besteed. Zij kan goed lezen, schrijven, en rekenen, en heeft in de school nog vele andere nuttige zaken geleerd, waardoor zij zulk een goed meisje geworden is.

Toen zij zeven jaren oud was, kon zij al kousen breiden; zij maakte zelden kwade steken, want zij was zeer oplettend.

 

Dit is een stukje tekst uit het leesboekje dat Nicolaas Anslijn NZ. in 1811 schreef. Brave Hendrik kent iedereen maar dat er ook een Brave Maria was is minder bekend. Beide boekjes zijn door Nicolaas geschreven. De naam van onze winkel is dan ook geïnspireerd door dit leuke boekje, en .............. omdat mijn partner Hendrik in zijn naam heeft en ik Maria is het ook nog eens heel goed passend.